Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, welke direct of indirect verband houden met de activiteiten van Nexus Pursuit.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
 – Opdrachtnemer: Nexus Pursuit, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE  0756.528.536, gevestigd te Borsbeeksebrug 34,      2600 Antwerpen;
 – Opdrachtgever: de partij met wie Nexus Pursuit een rechtsverhouding aangaat;
 – Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de dienst. Deze algemene       voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst;
 – Nexus Pursuit Professional: de persoon welke door de opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld, ten behoeve van het verrichten van één of meerdere diensten;
 – Nexus Pursuit dienst: de opdrachtnemer biedt werkzaamheden aan en/of geeft advies. Volgende diensten worden aangeboden: Nexus Pursuit opdracht, Nexus Pursuit transformatie.
 – Nexus Pursuit opdracht: de opdrachtgever besteed werkzaamheden uit die vanop afstand worden uitgevoerd;
 – Nexus Pursuit transformatie: de opdrachtnemer begeleidt de opdrachtgever in de implementatie van telewerk;
1.3 Indien enige bepaling in de algemene voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen.
1.4 Alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden beheerst door Belgisch recht.
1.5 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover de opdrachtnemer die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

2. Aanbieding & Offerte
2.1 Alle door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen de opdrachtnemer dus niet binden. Offertes hebben, behoudens afwezigheid op de offerte zelf, een geldigheidsduur van 14 dagen na de datum van het aanbod.
2.2 Aanvaarding van de offerte en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke ondertekening van de opdrachtgever.
2.3 De opdrachtgever kan een Nexus Pursuit opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.
2.4 De Nexus Pursuit opdracht voor onbepaalde tijd kan door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen bedraagt de opzegtermijn bij een Nexus Pursuit opdracht voor onbepaalde tijd drie maanden en dient opzegging in te gaan op de eerste werkdag van een kalendermaand per aangetekend schrijven.
2.5 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden en de voorwaarden die zijn vermeld in de offerte zodra de opdrachtgever begint te werken met de opdrachtnemer of doorgaat met de opdrachtnemer na overdracht van de offerte.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De Nexus Pursuit dienst vangt aan zoals bepaald in de dienstverleningsovereenkomst die werd ondertekend door beide partijen.
3.2 De opdrachtgever verbindt zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de Nexus Pursuit dienst.
3.3 Bij een Nexus Pursuit opdracht zal de Nexus Pursuit Professional onderworpen blijven aan de leiding en het gezag van de opdrachtnemer.
3.4 In onderling overleg tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de Nexus Pursuit opdracht op het thuisadres van de Nexus Pursuit Professional. In onderling overleg kan worden overeengekomen dat de werkzaamheden worden verricht in het bedrijf/op het werkterrein van de opdrachtgever of in een andere onderneming of organisatie dan die van de opdrachtgever.
3.5 De opdrachtnemer is gerechtigd om één of meerdere vervangers voor de Nexus Pursuit Professional(s) in te schakelen bij de uitvoering van de Nexus Pursuit opdracht waarbij deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn.
3.6 De opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van documenten. Bij gebreke van ondertekende prestatieformulieren bij een Nexus Pursuit opdracht, zal de opdrachtgever de niet-ondertekening niet ten nadele van de opdrachtnemer kunnen inroepen en zal de opdrachtnemer de werkelijk door de Nexus Pursuit Professional gerealiseerde prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de opdrachtgever.

4. Tarieven
4.1 Nexus Pursuit transformatie: de tarieven worden overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomst die werd ondertekend door de partijen. De gehanteerde tarieven luiden exclusief BTW.
4.2 Nexus Pursuit opdracht: de tarieven worden overeengekomen in de opdrachtovereenkomst. De gehanteerde tarieven luiden exclusief BTW, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen.

5. Nexus Pursuit Professionals
5.1 De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer voorgestelde professionals voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht waarvoor de Nexus Pursuit Professional was ingezet. Dit verbod geldt eveneens voor de opdrachtgever ten aanzien van professionals die door de opdrachtnemer zijn voorgesteld aan de opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht voor de kandidaat. De opdrachtgever verbindt zich ertoe deze bepaling te handhaven door zijn werknemers, zijn bedrijven en aanverwante personen.
5.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de Nexus Pursuit Professionals die de opdracht uitvoeren of aan hem werden voorgesteld, ter beschikking te stellen aan derden.
5.3 Indien de opdrachtgever handelt in strijd met artikel 5.1 en/of 5.2, dient hij een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan € 20 000, exclusief BTW. Deze schadevergoeding is zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar, bij uitblijven van betaling van de schadevergoeding komen de incassokosten, buitengerechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening van de opdrachtgever.

6. Facturering, betaling & betwistingen
6.1 De factuur wordt elektronisch verzonden en ontvangen op de mailadressen vermeldt op de overeenkomst.
6.2 Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van wekelijkse facturering.
6.3 De factuur wordt opgesteld op basis van het overeengekomen tarief in de overeenkomst. De opdrachtgever zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten.
6.4 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op rekeningnummer BE 47-7360-7599-1480. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van de opdrachtgever, zal elke vordering op de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
6.5 Bij niet tijdige betaling, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van de algehele betaling een rentevoet verschuldigd van 1% per kalenderdag. Dit geldt voor alle kosten die de opdrachtnemer in rekening brengt aan de opdrachtgever.  Daarnaast is de opdrachtnemer gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
6.6 Bij een contractuele inbreuk, is de opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Al hetgeen dat door de opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde interest en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt.
6.7 Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn niet vatbaar voor compensatie.
6.8 Betwistingen van facturen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waaraan de facturen geacht aanvaard te zijn. Ingeval van betwistingen aangaande verborgen gebreken dienen deze binnen zeven dagen na het constateren schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele betwistingen schorten de betalingsplicht van de opdrachtgever niet op.

7. Overmacht & wanprestatie
7.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer worden opgeschort.
7.2 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe aangemaand te zijn, kan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden en zal de opdrachtgever een eenmalige vergoeding gelijk aan de som van de facturen die zouden zijn vastgesteld door de opdrachtnemer als het contract volledig was uitgevoerd, met een minimumbedrag van € 150 per kalenderdag. De opdrachtnemer behoudt zich niettemin het recht voor om een hogere prijs te eisen als deze de omvang van de geleden schade kan aantonen.

8. Aansprakelijkheid
Alle Nexus Pursuit Professionals zijn vanaf de datum dat zij worden ingeschakeld om een opdracht voor de opdrachtgever uit te voeren, adequaat verzekerd via de opdrachtnemer, middels een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de opdrachtnemer heeft afgesloten bij AG Insurance. De opdrachtnemer aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan tot aan het maximumbedrag dat in de polis van AG Insurance per gebeurtenis is genoemd.

9. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

10. Geschillen
Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, worden uitsluitend gebracht voor de territoriaal bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer.

11. Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 02/01/2019.